Pomorskie Dzieciom - aktualne informacje

Data: 01-08-2023

„Pomorskie Dzieciom”

Powiat Lęborski  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych realizował projekt pn. „Pomorskie dzieciom" służący przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19 lub innych chorób zakaźnych.

         W ramach projektu  "Pomorskie Dzieciom" placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom dla Dzieci „Zakątek” w Nowej Wsi Lęborskiej i  Dom dla Dzieci „Siedlisko” w Nowej Wsi Lęborskiej realizowały działania zgodnie z Umową Nr 3/U-ROPS-EFC/2021 z dnia 24.08.2021 r. trwający od 15.05.2021r. do 30.06.2023 r.

1.Dom dla Dzieci „Zakątek” w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 167 239,99 zł

2. Dom dla Dzieci „Siedlisko” w Nowej Wsi Lęborskiej otrzymał dofinansowanie w wysokości 147 110,00 zł, 

z przeznaczeniem na wsparcie wychowanków oraz wychowawców w walce z epidemią COVID-19. Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w szczególności wychowankom oraz pracownikom Domu dla Dzieci „Zakątek” i „Siedlisko”, którzy świadczą całodobową opiekę wychowankom

Zachowanie trwałości 14 miejsc świadczenia usług społecznych po zakończeniu realizacji grantu wynosić będzie co najmniej okras odpowiadający okresowi realizacji grantu tj. 26 m-cy,  Deklaruje się instytucjonalną gotowość do realizacji powyższych usług wobec osób chętnych na określonym poziomie i w danym okresie czasu.

Realizowano następujące formy wsparcia:

1. 3 - miesięczne dodatki do wynagrodzeń

Doceniono wychowawców narażających zdrowie pracując w czasie pandemii, wzrosła motywacja do pracy, podniosło się poczucie wartości wychowawców.

2. Superwizja dla kadry placówki opiekuńczo-wychowawczej  - nastąpiło wzmocnienie emocjonalne wychowawców, co  zapobiegło symptomom wypalenia zawodowego.

3. Specjalistyczne wsparcie psychologiczne i psychiatryczne – nastąpiło zwiększenie stabilizacji stanu psychicznego i emocjonalnego wychowanków, zmniejszeniu uległ stres spowodowany pandemią poprzez udział w terapiach tj. alpakoterapia, arteterapia. Zwiększyła się umiejętność rozpoznawania własnych emocji i zachowań społecznie akceptowalnych (TUS) poprzez zmianę zachowań nieakceptowanych społecznie na pożądane i społecznie akceptowane, ukształtowano pozytywne postawy prospołeczne poprzez uczestnictwo w zajęciach terapeutycznych. Ponadto wychowankowie nabyli umiejętności regulacji emocji poprzez znajomość własnego ciała i ćwiczenia oddechowo-ruchowe, które pomagają podczas relaksacji  uporać się traumatycznymi przeżyciami.

4. Różnego typu specjalistyczne poradnictwo rodzinne – udzielono psychologiczno-pedagogicznego  rodzinom wychowanków, co w znaczący sposób zwiększyło ich kompetencje i umiejętności rodzicielskie, rodzice nauczyli się rozpoznawać i nazywać emocje u dzieci i  pokonywać trudności z nimi związane, rodzice ponownie nabyli umiejętności komunikacji i identyfikowania podstawowych potrzeb swoich  dzieci.

5. Warsztaty edukacyjne – podniosły się kompetencje oraz umiejętności opiekuńczo-wychowawcze oraz terapeutyczne kadry wychowawczej m.in. w budowaniu więzi, niwelowaniu zachowań agresywnych czy autoagresywnych wychowanków.

6. Usługa dekontaminacji – stworzono wychowankom i pracownikom bezpieczne warunki  zamieszkania oraz pracy, co zapobiegło zakażeniom wywołanym przez czynniki chorobotwórcze wychowanków i wychowawców oraz zmniejszono zagrożenia zakażeniem się wirusem COVID.

7. Bony edukacyjne - nastąpił wzrost samodzielności wychowanków opuszczających pieczę zastępczą na rynku pracy, dzięki zakupionemu sprzętowi komputerowemu umożliwiono lepsze funkcjonowanie i konkurencyjność na rynku pracy

8. Doposażenie placówek instytucjonalnej pieczy zastępczej w środki ochrony i sprzęt niezbędny do walki z COVID-19 -Zakup urządzenia laserowego wraz z zestawem tonerów pozwolił w przypadku wystąpienia nauki zdalnej na swobodne wykonywanie m.in. prac domowych, zakupiony zestaw tonerów pozwolił na swobodne wykorzystanie go do przygotowania projektów szkolnych zgodnie z nowoczesnymi metodami pracy, słuchawki i myszki bezprzewodowe wraz z podkładkami pozwoliły na swobodne uczestnictwo w zdalnym nauczaniu, zakup foteli rozkładanych pozwolił na wyposażenie miejsc kwarantanny i izolacji w razie zakażenia COVID-19. Zakupiona lampa służy do dezynfekcji pomieszczeń na terenie Domu dla Dzieci „Siedlisko”, w celu niwelowania skutków COVID-19 i zapobiega rozprzestrzenianiu wirusów. Środki do dezynfekcji, maseczki , rękawiczki przyczyniły się do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusowi COVID-19, co w znaczący sposób przyczyniło się do ochrony zdrowia podopiecznych i pracowników.