Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla klientów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej, z siedzibą: ul. Ogrodowa 8D, 84-353 Nowa Wieś Lęborska;

 2. W Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com;

 3. Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

 • w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

 • w celu wypełnienia ciążących na Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),​

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej;

 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 3. Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej przetwarza dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

 • w celu zawarcia i wykonania umów – do czasu zakończenia realizacji umów, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,

 • w celu wypełnienia ciążących na Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej obowiązków prawnych – do czasu wypełnienia tych obowiązków,

 • na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody – do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,​

 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej z poszanowaniem Państwa praw i wolności, do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;

 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 5. Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej może pozyskiwać dane osobowe w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla kontrahentów

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej, z siedzibą: ul. Ogrodowa 8D, 84-353 Nowa Wieś Lęborska;

 2. W Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji oraz rozliczenia usługi bądź umowy ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej;

 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji umowy bądź usługi, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji usługi bądź umowy;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dla pracowników

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej, z siedzibą: ul. Ogrodowa 8D, 84-353 Nowa Wieś Lęborska;

 2. W Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa podatkowego oraz rachunkowości;

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej;

 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, ich nieprzekazanie uniemożliwi realizację zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo-składkowych;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby rekrutacji

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej, z siedzibą: ul. Ogrodowa 8 D, 84-353 Nowa Wieś Lęborska;

 2. W Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com);

 3. Pana/Pani dane osobowe zawarte w CV i/lub liście motywacyjnym będą przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani osobowych jest:

 • wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, zgodnie z art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • w celu podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przez zawarciem umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • Pani / Pana dane osobowe inne niż wymienione powyżej mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – na podstawie udzielonej zgody, wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na dane stanowisko. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w powyższym zakresie jest dobrowolne i nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani, a brak wyrażenia zgody nie może powodować wobec Pana/Pani jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia, wypowiedzenia stosunku pracy lub jego rozwiązania bez wypowiedzenia przez Administratora.

 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń pomiędzy Panem/Panią a Administratorem (podstawa prawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej;

 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu rekrutacji, a po jego zamknięciu przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń;

 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 5. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji procesu rekrutacji;

 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

KLAUZULA INFORMACYJNA

na potrzeby wolontariatu

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej, z siedzibą: ul. Okrzei 15, 84-300 Lębork;

 2. W Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych – jest nim Pan Piotr Przyborowski, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: gryfinspektor@gmail.com;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu realizacji wolontariatu;

 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą otrzymywać w ramach prowadzenia postępowań organy publiczne – w oparciu o konkretne przepisy prawa, a także inne podmioty – zgodnie z podpisanymi umowami powierzenia im przetwarzania danych osobowych w imieniu Centrum Obsługi Domów dla Dzieci w Nowej Wsi Lęborskiej;

 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wolontariatu lub odbycia praktyki albo do momentu wycofania zgody;

 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować odmową podjęcia współpracy przez Administratora;

 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.